Inwoners

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Totaal aantal inwoners

149.630

150.670

151.543

152.473

153.732

0 -  4 jaar

8.360

8.290

8.367

8.341

8.484

5 - 19 jaar

26.430

26.480

26.526

26.675

26.780

20 - 64 jaar

90.200

90.480

90.478

90.698

91.264

65 jaar en ouder

24.640

25.420

26.172

26.759

27.204

Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking

18,70%

19,10%

19,30%

19,87%

20.50%

Bevolkingsprognoses

2020

2025

2030

2035

2040

Totaal aantal inwoners

156.054

159.761

162.134

165.105

167.266

0 t/m 23 jaar

41.956

42.053

42.167

42.778

43.426

65 jaar en ouder

28.638

30.860

33.630

36.342

37.706

Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar*

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Totale bevolking 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar (vanaf 2015)*

98.736

99.190

114.683

115.443

116.414

Arbeidsongeschiktheid

5,1%

4,7%

4,3%

3,9%

3,6%

Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)

* 5,6%

6,5%

9,5%

11,8%

10.2%

Bijstandsgerechtigden

3,0%

3,4%

3,8%

3,9%

3,8%

WW-uitkeringen

3,0%

3,8%

4,9%

4,9%

4,4%

* De definitie van 'beroepsbevolking' is per 1 januari 2015 aangepast. UWV merkt hierover op:
" De beroepsbevolking conform de internationale definitie omvat iedereen van 15 tot 75 jaar die werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die zonder werk is en beschikbaar en op zoek is naar werk (werkloze beroepsbevolking)”. Vanwege het gebruik van de internationale definitie voor zowel nww als de beroepsbevolking, wijkt het nww-percentage af van eerdere jaren.

Periodiek bijstandsgerechtigden

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.898

3.364

3.721

3.931

4.048

Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

70

106

105

184

227

Tewerkgestelde inwoners

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen

469

415

441

374

353

Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen

Medio 2013

Medio 2014

Medio 2015

Medio 2016

Medio 2017

Totaal aantal werkzame personen

52.754

51.343

50.493

50.573

51.433

Landbouw

0,80%

1,00%

1,00%

0,50%

0,50%

Industrie

14,70%

14,00%

14,00%

14,50%

14,20%

Bouwnijverheid

8,80%

8,00%

8,00%

7,50%

7,40%

Handel, Horeca en Reparatie

21,30%

22,00%

22,00%

22,50%

22,30%

Vervoer en communicatie

6,20%

6,00%

7,00%

6,25%

7,00%

Financiële en Zakelijke diensten

17,10%

18,00%

19,00%

18,50%

17,80%

Niet-commerciële diensten

31,00%

31,00%

33,00%

30,25%

30,70%

Totaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Lengte van wegen (in km)

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal

594

595

595

593

596

Gemeentelijke en waterschapswegen

552

553

553

551

554

Provinciale wegen

27

27

27

27

27

Rijkswegen

15

15

15

15

15

Woningvoorraad

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Aantal woningen

66.188

66.628

66.549

66.961

67.476

Aandeel huurwoningen

52%

52%

52%

52%

52%

Aandeel koopwoningen

48%

48%

48%

48%

48%

Gemiddelde WOZ-waarde

189.000

177.000

170.200

174.600

184.000

Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen

159.000

147.000

139.500

137.000

144.000

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

222.000

209.000

202.400

208.900

220.000

Bedragen x € 1.000

Financiële kerngegevens

Begroting 2016

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Saldo lasten en baten

0

-6.219

0

0

Algemene reserves

19.923

22.174

19.376

17.745

Inkomsten gemeentefonds

-244.866

-246.095

-241.687

-254.029

Opbrengst OZB

-31.852

-31.796

-32.303

-32.740

Omvang gemeentebegroting

488.260

476.388

496.209

505.530