Aandeel in het totaal

Doelenboom

Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, J. Hamming, D. Straat

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in relevante relaties en netwerken. We gaan in gesprek met de stad en zoeken actief de samenwerking met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. Het beleid is communicatief en de afwegingen die het bestuur daarbij maakt zijn transparant. De gemeentelijke dienstverlening moet eenvoudig bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn. Waar mogelijk worden regels verminderd en vereenvoudigd. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.

1 Samen met inwoners, ondernemers en partners Zaans Evenwicht realiseren

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden aan een toekomstbestendige stad. In 2018 werkt Zaanstad verder aan MAAK.Zaanstad en de ontwikkeling van de diverse gebieden. Dit doen we samen in gesprek met de stad.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt.

83%

80%

80%

80%

83%

Zaanpeiling

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

1.1 Samen Zaans Evenwicht realiseren

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in relevante relaties en netwerken. Zaanstad is in gesprek met de stad en zoekt actief de samenwerking met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. Het beleid is communicatief en de afwegingen die het bestuur daarbij maakt zijn transparant. De gemeentelijke dienstverlening moet eenvoudig bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar zijn. Waar mogelijk worden regels verminderd en vereenvoudigd. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.

Om de kracht van de Zaankanters ruimte te geven, blijft Zaanstad innoveren in de mogelijkheden van burgerparticipatie. Op basis van de resultaten van de raadswerkgroep Echte Burgerparticipatie werkt de raad aan drie projecten: ‘De Zaanse Motiemarkt’ waar raadsleden ideeën voor moties van burgers kunnen adopteren, ‘De wijk is van iedereen’ waarbij wijkbewoners betrokken worden bij de wijk waarin zij wonen en ‘Het Lagerhuisdebat’ waarbij prikkelende debatten worden georganiseerd tussen raadsleden en bewoners.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal)

5,9 (2012)

5,8

6,2

6,4

6,2

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal)

5,6 (2012)

5,5

6

6,2

6

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken

12% (2010)

12%

15%

17%

15%

Zaanpeiling

Het verder ontwikkelen van de online participatietool die in 2017 is ontwikkeld, om zo het bereik en de opbrengst van de participatie te vergroten

Stevig inzetten op een gerichte inzet van onze communicatiemiddelen (onder meer met beeld en film) om mensen uit te nodigen en mee te doen aan ontwikkelingen

Een centrale Newsroom opzetten: dagelijks haalt de gemeente een beeld op van wat er leeft en speelt in de Zaanse samenleving en deelt dit actief binnen de eigen organisatie en vertaalt het naar een actieve communicatieaanpak

1.2 Verminderen regeldruk

Bij het programma regeldruk zijn op het gebied van efficiëntie en het schrappen van overbodige en tegenstrijdige regels de belangrijkste doelstellingen gerealiseerd en wordt niet veel ruimte meer verwacht. Op het gebied van betere regels maken (geen overbodige regels, minder tegenstrijdige regels) en het hanteren van de menselijke maat bij zowel de toepassing van regels als bij (dreigende) conflicten, is de informele methode inmiddels breed door de organisatie omarmd. Als de ervaring met deze methode toeneemt, is er nog meer te bereiken. De verbetering is zichtbaar in de daling van het aantal bezwaarschriften bezwaar- en beroepszaken in het ruimtelijke zakendomein. Al speelt het relatief lage aantal bouwprojecten van de afgelopen tijd ook een rol.

De opgave van de gemeente Zaanstad voor deze periode ligt nu vooral bij het omgaan met de verschillende rollen van de overheid en in het bijzonder met de meervoudigheid daarvan. Soms moet een gemeente regels stellen, soms ruimte bieden en weer andere keren is een actieve overheid nodig om ontwikkelingen van de grond te krijgen. En steeds vaker moet de gemeente de verschillende rollen afwisselen per onderwerp of fase. De afgelopen jaren heeft Zaanstad hier veel mee geëxperimenteerd. Nu komt de fase dat de verschillende rollen veel meer ‘gewoon’ onderdeel van het werk worden. De experimenten pasten goed binnen programmasturing. Maar het sturen op het vergroten van de competenties om met de informele werkwijze te werken én om te gaan met meervoudige sturing, vraagt om een aanpak binnen de lijn waarbij reflecteren en leren een belangrijke plek moeten krijgen. Daarmee bouwt Zaanstad voort op en geeft het invulling aan het speerpunt dat in de laatste kadernota is genoemd onder de noemer ‘besturen en organiseren’. De activiteiten rond verminderen regeldruk, informele werkwijze, mediation en omgaan met verschillende sturingsrollen en instrumenten worden daarmee in de lijn gebracht.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners

6,9 (2012)

6,8

7,0

7,0

7,0

Gemeentelijke registraties

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften

57% (2013)

30%

30%

35%

20%

Gemeentelijke registratie

Aantal klachten per 1000 inwoners

4,0 (2014)

4,0

4,0

4,0

4,0

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk  domein dat na beroep in stand blijft

92% (2013)

95%

92%

92%

92%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft

95% (2013)

95%

95%

95%

95%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft

87% (2013)

88%

85%

85%

85%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft

74% (2013)

70%

75%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage ingetrokken bezwaren na contact

30% (2013)

34%

40%

40%

50%

Gemeentelijke registratie

De regeldruk waar mogelijk verminderen

Reflecteren op meervoudige sturing van de gemeente

Mediator inzetten bij conflicten tussen gemeente en belanghebbende(n)

Klachtenanalyse van klachten bij  Klant Contact Centrum (KCC), Ombudsman en sociale media

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Toename van bezwaarschriften

De aantrekkende economie leidt tot een toename van bouwprojecten en dit kan weer leiden tot een toename van bezwaarschriften

Met intensieve communicatie tijdens de aanvraagprocedure
(omgevingsmanagement) bezwaarschriften voorkomen

1.3 Transparante besluitvorming en informatie

Een betrouwbare overheid is een voorwaarde voor inwoners en andere partijen om initiatief te nemen en samen te werken. Daarom maakt de gemeente Zaanstad zoveel mogelijk inzichtelijk welke afwegingen zijn gemaakt voorafgaand aan besluiten. Transparant zijn in het doen en laten van bestuur en organisatie draagt bij aan vertrouwen.

Ontwikkelingen in de informatietechnologie en digitalisering bieden meer mogelijkheden om transparant te zijn als overheid. In 2016 heeft de gemeente de informatiestrategie (IV-strategie) bepaald. Hierdoor kan ze adequaat inspelen op de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De IV-strategie richt zich op drie thema’s: datagestuurd werken, verbetering van de informatiepositie van inwoners, bedrijven en partners en werken aan de slimme samenleving stad (smart society). In 2018 zet Zaanstad de ingeslagen weg van de informatiestrategie voort. Dat betekent onder meer dat het inzetten van de beschikbare informatie steeds onderdeel wordt van de werkwijze en ook wordt ingezet in participatietrajecten.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)

6,9 (2012)

6,7

7,3

7,5

7,5

Zaanpeiling

Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).

7,0 (2012)

6,9

7,3

7,5

7,5

Zaanpeiling

Actieve informatievoorziening onderdeel maken van de trajecten waarin de gemeente deelneemt.

In de communicatie middelen inzetten die inwoners goed en snel weten te bereiken en begrijpelijk zijn, onder meer via film, beeld en online kanalen, waarbij taalniveau B1 de standaard is.

2 Gemeentelijke dienstverlening

Zaanstad wil transparante en betrouwbare dienstverlening leveren. Daarom werkt de gemeente met heldere procedures, aanspreekbare en bereikbare ambtenaren en duidelijke taal in brieven en andere gemeentelijke uitingen. Zaanstad wil dat inwoners zaken digitaal kunnen regelen en werken daarom aan een website die eenvoudig en duidelijk is. Gebruikers kunnen feedback geven en de bruikbaarheid wordt constant verbeterd.
Inwoners die geen toegang tot internet hebben, kunnen gebruik maken van de traditionele aanvraagprocedures. Als het nodig is, zoekt de gemeente persoonlijk contact of komen medewerkers thuis. Bijvoorbeeld als een inwoner zijn paspoort, niet kan ophalen, bij meervoudige of complexe zorgvragen of als een inwoner een bezwaar of klacht indient. Voor ondernemers heeft de gemeente een digitaal en persoonlijk Ondernemersloket.

Op basis van motie 134 is de effectindicator rond tevredenheid bij telefonische vragen gewijzigd, van een percentage tevreden inwoners naar een waarderingscijfer.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Percentage inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis

nb: nieuwe indicator

73%

75%

80%

80%

Zaanpeiling

Waarderingscijfer afhandeling van telefonische en online vragen

7,6 (2016)

7,6

nvt

7,5

8,0

Gemeentelijke registratie

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

2.1 Digitaal behandelen van vergunningen

De gemeente werkt aan het verminderen van regel- en administratieve (lasten)druk. We hebben de doorlooptijd van vergunningen korter gemaakt zodat deze sneller worden afgegeven. Hierdoor is de doorlooptijd ruim binnen de wettelijke termijn. We minimaliseren de indieningsvereisten bij de aanvraag en vervangen waar mogelijk vergunningen door meldingen. Ook kan de intake van vergunningen digitaal. Bij bezwaar en beroep tegen de vergunningen gaat de gemeente in gesprek met de indiener. In bepaalde gevallen wordt gekozen voor mediation en bemiddeling om lange juridische trajecten te voorkomen.

In 2018 bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Op het gebied van vergunningen leidt dit tot organisatorische aanpassingen (zie programma 4).

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Percentage vergunningen dat binnen drie weken volgens de versnelde procedure wordt verleend

18% (2014)

60%

65%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Voorbereiden op de Omgevingswet (de impact hiervan op het proces en systeem van vergunningenverlening)

De wet private kwaliteitsborging implementeren

De wet vergunning, toezicht en handhaving implementeren

2.2 Toegankelijkheid digitale dienstverlening

De gemeente Zaanstad stelt steeds meer producten en diensten digitaal beschikbaar via www.zaanstad.nl. Zo kunnen inwoners, ondernemers en instellingen snel en makkelijk zelf hun zaken regelen. Daarbij werkt Zaanstad conform het Uitvoeringsprogramma visie op dienstverlening 2017.  

De gemeente vindt het belangrijk dat de website toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor senioren, mensen met dyslexie, mensen die Nederlands als tweede taal spreken en voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische handicap. Vooruitlopend op wetgeving hierover wil Zaanstad de brede toegankelijkheid van www.zaanstad.nl realiseren in 2017 met onder meer het Drempelvrij-keurmerk. We werken met heldere teksten in eenvoudig Nederlands en met gebruiksvriendelijke formulieren. Inwoners die geen toegang hebben tot internet of die niet digitaal vaardig zijn, vallen niet tussen wal en schip. De menselijke maat is hierin bepalend. Er is altijd de telefonische ingang of persoonlijke ondersteuning van het Sociaal Wijkteam voor een snel antwoord of ondersteuning met het internet.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Het behalen van het drempelvrij keurmerk niveau 1 voor www.zaanstad.nl

100% (2014)

80%

100%

100%

100%

Externe audit

Percentage aangeboden telefoongesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen

63% (2010)

74%

70%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage telefoongesprekken dat eerstelijns wordt afgehandeld.

63% (2013)

72%

70%

70%

68%

Gemeentelijke registratie

De gemeentewebsite toegankelijk houden volgens de nieuwe webrichtlijnen

Vereenvoudigen van content en formulieren op de website

Structureel verbeteren van www.zaanstad.nl op basis van feedback van bezoekers

Werkervaringsplek creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Het KCC-callcenter kan niet alle telefoongesprekken meer binnen dertig seconden beantwoorden

Door de drie decentralisaties in het sociaal domein nam met name telefonie toe. Het is nog niet duidelijk of dit structureel van aard is. Bij meer dan 180.000 telefoongesprekken per jaar kan het KCC-callcenter niet alle telefoongesprekken meer binnen  dertig seconden beantwoorden

De gemeentelijke organisatie, KCC en Sociale Wijkteams stemmen onderling goed af om deze klantvragen af te handelen. Slimme hulpformulieren, maar ook telefonisch of fysiek contact, zorgen voor een juiste verwijzing van alle sociale (hulp)vragen. Bij (snel) toenemend aantal telefonische klantcontacten breidt het KCC zo snel mogelijk haar capaciteit uit. Het kost echter wel drie maanden aan training om een medewerker op basisniveau werkzaam te krijgen; hierdoor zal het weer op niveau brengen van het servicelevel langzaam tot stand komen

2.3 Digitaal behandelen van aanvragen

Steeds vaker ziet de gemeente Zaanstad dat aanvragen voor allerlei producten of diensten van de gemeente digitaal worden aangevraagd. Denk hierbij aan het doorgeven van een verhuizing of aanvragen van een rijbewijs. Zaanstad probeert dit te stimuleren. Om het percentage digitale aanvragen weer verder te laten stijgen, start in 2018 de communicatiecampagne ‘Uw contact met de gemeente begint bij www.zaanstad.nl’. Zaanstad wil dat steeds meer mensen bekend raken met de mogelijkheden en digitaal overheidszaken gaan regelen via het hoofdportaal www.zaanstad.nl.

De gemeente streeft ernaar om 60% te werken op afspraak. Voor de inwoners die digitaal geen afspraak kunnen (laten) maken verzorgt Zaanstad maatwerk in de publiekshal. Voor de kwetsbare groep inwoners die om gezondheidsredenen niet in staat is om naar het stadhuis te komen, komt de gemeente op huisbezoek voor de aanvraag en afgifte van identificatiedocumenten. Het uitgangspunt is dat dienstverlening voor iedereen bereikbaar blijft.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Percentage digitale aanvragen bij producten uit de basisregistratie personen

25% (2014)

55%

65%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage bezoeken stadhuis op afspraak

16% (2010)

79%

60%

75%

60%

Gemeentelijke registratie

Gastvrouw en -heer inzetten om inwoners in het stadhuis te ondersteunen bij het digitaal aanvragen van producten en diensten

Een communicatiecampagne starten die stimuleert dat meer inwoners hun overheidszaken gaan regelen via het hoofdportaal www.zaanstad.nl

Aanpak adreskwaliteit intensiveren en adresfraude bestrijden door bureau-onderzoek en inzet op fysieke controles

2.4 Onderhouden en digitaal ontsluiten Zaanse historie

Het Gemeentearchief Zaanstad (GAZ) bewaart, beheert en stelt de overheidsarchieven van Zaanstad, Oostzaan en de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland beschikbaar conform de Archiefwet 1995. Dit doet het GAZ ook voor particuliere archieven, zoals verenigings- en bedrijfsarchieven en een grote collectie beeld- en bibliotheekmateriaal die van belang zijn voor het geheugen van de Zaanstreek. Bij de verwerving van die particuliere archieven hanteert het Gemeentearchief drie speerpunten: bedrijven en industrie, jongerencultuur en migratie.

Het GAZ is hierdoor de belangrijkste aanbieder van historisch bronnenmateriaal in de regio. Door de dossiers te beschrijven maakt het gemeentearchief deze collecties toegankelijk en worden ze in hun historische context geplaatst. Daardoor draagt het GAZ actief bij aan het behoud van het erfgoed van de Zaanstreek (zie programma 3 en 4), samen met haar partners in de regio en met de inwoners van Zaanstad

Het bewaren, beheren en beschikbaar stellen van de archieven gebeurt steeds meer digitaal. Met name het populaire genealogische materiaal wordt door het GAZ gedigitaliseerd. Daarnaast start het gemeentearchief in samenwerking met Post- en Archiefzaken, IBT en Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen met het digitaliseren van de bouwvergunningen.
Ook volgt het GAZ de ontwikkelingen van digitale archieven (e-depots) op de voet. Het gaat hier met name om informatie die digitaal is ontstaan en die voor langere tijd gearchiveerd moet worden.

Het digitaliseren van de bouwvergunningen heeft in 2017 vertraging opgelopen, zoals in de Burap vermeld. In 2018 wordt hier verder op ingezet.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Ontsluiten archieven Zaanse oudheidkundige verzameling

0% (2015)

50%

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Digitaliseren bouwvergunningen

0%

-

20%

20%

100%

Digitaal gemeentearchief

Beschrijven en beschikbaar stellen van de reeds overgedragen overheidsarchieven, waaronder het archief van de Kamer van Koophandel te Zaandam

Beschrijven en beschikbaar stellen van de verworven bedrijfsarchieven, zoals de archieven van Honig en Wessanen

Nader toegankelijk maken van de gedigitaliseerde bevolkingsregisters en burgerlijke stand over de periode 1820–1900 met behulp van vrijwilligers

Het leggen van contacten en maken van afspraken met organisaties en sleutelfiguren in de multiculturele samenleving over de verwerving van hun archieven en documentatiemateriaal

Auteursrechten van de in het verleden verworven beeldcollecties in kaart brengen

2.5 Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

De dienstverlening van bedrijfsvoering richt zich vooral op de eigen organisatie, maar sommige onderdelen hebben een directe relatie met en zichtbaarheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. Hierbij gaat het om het verwerken van subsidieaanvragen, het betalen van facturen van leveranciers, een zorgvuldige procedure bij het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken en de toegankelijkheid en veiligheid van fysieke en digitale omgevingen van de gemeente. De activiteiten gericht op de eigen organisatie worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Voor zowel het betalen van facturen als het afhandelen van incidentele subsidies streeft Zaanstad naar een score van 100% tijdige afhandeling. Om te komen tot een volledig digitaal en automatisch factureringsproces zet de gemeente in op samenwerking met de gehele keten.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Streef-
waarde

Bron

Maatregelen getroffen voor een veilige digitale omgeving voor dienstverlening

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Externe audits

Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

74%

82%

85%

87%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage incidentele subsidies dat binnen de termijn is afgehandeld

73%

88%

93%

95%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage WOB-verzoeken dat binnen de termijn is afgehandeld

74% (2014)

85%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

In een vroegtijdig stadium bespreekbaar maken van disputen/onjuiste facturen met budgethouders, zodat ze zoveel mogelijk binnen de gestelde betaaltermijn betaald kunnen worden

Ondernemers informeren over mogelijkheden van digitaal factureren

Nieuwe subsidieregelingen zo simpel en duidelijk mogelijk opstellen, zodat een tijdige afhandeling van de subsidieaanvragen kan plaatsvinden

Uitvoering geven aan het beleids- en uitvoeringplan Informatieveiligheid & Privacy

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Toelichting

Beheersmaatregel

Financiële schade voor de gemeente bij het niet behalen van wettelijke termijnen op administratieve processen

Bij betalen van facturen en het beantwoorden van WOB-verzoeken is in de wet geregeld dat de gemeente een boete betaalt wanneer een termijn wordt overschreden en hierop wordt geageerd

Processen zoveel mogelijk digitaliseren. Medewerkers informeren over noodzaak afhandelen van processen en trainen tijdig contact op te nemen met betrokkenen mocht onverhoopt een termijn niet worden gehaald

3 Algemeen bestuur

  3  Algemeen bestuur

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naast de reguliere werkzaamheden, zoals het inrichten en bemannen van de stembureaus en alle facilitaire zaken rondom het installeren van nieuwe raads- en collegeleden, worden er iedere vier jaar ook kosten gemaakt voor de stemwijzer, de uitslagenavond en het inwerkprogramma van wethouders.

Hieronder worden alle kosten die samenhangen met het bestuur verantwoord. Het gaat om de kosten van de gemeenteraad, griffie en B&W. Aan deze budgetten hangen geen prestaties. Het bestuur werkt (in)direct aan het realiseren van alle maatschappelijke doelen in de programma's.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Burgemeester & wethouders

Hier worden alle kosten die samenhangen met B&W verantwoord.

3.2 Gemeenteraad

Hier worden alle kosten die samenhangen met de gemeenteraad verantwoord.

3.3 Griffie

Hier worden alle kosten die samenhangen met de griffie verantwoord.

Lasten incl. toevoegingen2018201920202021
Originele begroting 2017–202065.34564.61164.58564.639
Structurele effecten Burap15151515
269-184-170-155
Beginstand begroting 2018–202165.34564.61164.58564.639
750911966862
110110110110
934561344332
0000
Totale lasten begroting 2018–202167.42366.02465.85065.802
Baten incl. toevoegingen2018201920202021
Originele begroting 2017–2020-12.655-11.716-11.716-11.206
Structurele effecten Burap0000
0000
Beginstand begroting 2018–2021-12.655-11.716-11.716-11.206
43434343
106107107107
0000
Totale baten begroting 2018–2021-12.506-11.566-11.566-11.056