Programma / Omschrijving

Product / Doel subsidie t.b.v.
programma

Subsidie-regeling

Begroting 2018

Bedrag 2018

Ontvanger

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1 Jeugd en Zorg

Kinderopvang

Stimuleren van doorlopende leerlijnen en betere aansluiting op het basisonderwijs, voorkoming onderwijsachterstanden.

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

843

843

Divers

840

847

747

Maatsch.opvang/verslavingszorg

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

2.898

808

Stg. Parnassia Groep

808

808

808

Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg

ASV/begrotingssubsidie

125

GGD Z'streek/W'land           

125

125

125

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie

ASV/begrotingssubsidie

1.895

Leger des Heils

1.895

1.895

1.895

Activiteiten o.h.g.v. woonbegeleiding van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

70

RIBW Z'streek/W'land

70

70

70

Vrouwenopvang

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijksrelaties

Subsidieregeling Regio aanpak Veilig Thuis 2016-2018

1.570

1.059

Blijf van mijn lijf

1.059

1.059

1.059

40

SMD Z'streek/W'land

40

40

40

77

Reclassering N'land

77

77

77

31

GGD Z’streek/W’land

31

31

31

15

Stg. Artant

15

15

15

79

Stg. Brijder

79

79

79

269

Divers
(tbv initiatieven uit de samenleving

269

269

269

Ov. taken Wmo (wijkbewoner)

Ondersteunen van bewoners met een beperking

ASV/begrotingssubsidie

1.073

902

Mee Amstel en Zaan

902

902

902

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

88

RCO De Hoofdzaak

88

88

88

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

36

Odibaan

36

36

36

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

20

Overig

20

20

20

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

27

Slachtofferhulp Nederland

27

27

27

Opvoedingsondersteuning

Specialistische.ambulante jeugdhulp

ASV/begrotingssubsidie

230

230

Stg. Altra

230

230

230

6.614

6.614

6.611

6.618

6.618

2 Werk, inkomen en economie

Sociale werkvoorziening

Bijdrage baanstede/expl. tekort Baanstede

9.870

9.870

Baanstede

9.445

8.912

7.354

Toerisme

Varen op de Zaan/bevorderen toerisme

ASV/begrotingssubsidie

26

26

Zaanveer

26

26

26

Economsich beleid

Parkmanagement

ASV/begrotingssubsidie

36

36

Stg. Parkmanagement

36

36

36

Binnenstadmanagement

ASV/begrotingssubsidie

31

31

Stg. Binnenstadmanagement

31

31

31

9.963

9.963

9.538

9.005

7.447

3 Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke initiatieven

Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact.  m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkingsactiviteiten

Subsidieregeling Vrijwilligers-
en herdenkingsactiviteiten

194

194

Divers

194

194

194

Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Buuv.nu / ondersteuning van vrijwilligers (organisaties)

ASV/begrotingssubsidie

554

400

SMD Z'streek/W'land

400

400

400

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

122

Stg. RAAZ

121

121

121

Ondersteunen van vrijwillige inzet voor mensen met een psychiatische ziekte.

ASV/begrotingssubsidie

32

Zaans Praatcafe

32

32

32

Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Subsidieregeling Buurthuizen

404

404

Divers

404

404

404

Multicultureel samenleven

Behartigen van belangen van vluchtelingen en asielzoekers

ASV/begrotingssubsidie

599

599

Vluchtelingenwerk

695

695

695

Sportvoorzieningen

Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties

Subsidieregeling Meedoen
in Sport

548

548

Divers

616

616

616

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

62

62

stg. Beheer en expl
.Volleyhal

62

62

62

Impuls breedtesport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen
in Sport

15

15

Divers

15

15

15

Stimuleren van aangepast sporten d.m.v. regionaal

ASV/begrotingssubsidie

30

30

Stg. Sportservice

30

30

30

Lokaal onderwijsbeleid

Bieden van hulp aan kinderen in het Voortgezet Onderwijs en het realiseren van verbindingen met de jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

5.069

166

Samenwerkingsverband Zaantsreek

166

166

166

Realiseren van verbindingen tussen het Primair Onderwijs en de Jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

93

Samenwerkingsverband Zaantsreek

93

93

93

Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse
voorzieningen

2.815

Kinderopvangorganisaties

2.815

2.815

2.815

Verminderen onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar

ASV/begrotingssubsidie

1.660

Schoolbesturen PO

1.660

1.660

1.660

Indicatie achterstanden bij jonge kinderen en toeleiding naarvoorschoolse voorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

335

GGD

355

355

355

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

36

36

Honig Breethuis

36

36

36

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

1.273

1.273

Zaans Museum

1.273

1.273

1.273

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

12

12

Zaans Museum

12

12

12

Monet atelier

ASV/begrotingssubsidie

10

10

 Stg. Monet

5

0

0

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

2.945

2.945

de Bieb

2.908

2.908

2.908

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

152

152

Radio Omroep Zaanstad

92

92

92

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

201

201

Filmtheater de Fabriek

201

189

181

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

2.702

2.702

Het Zaantheater

2.702

2.702

2.702

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

505

505

de Flux

505

505

505

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/
cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

ASV/begrotingssubsidie

1.809

1.809

Fluxus

1.809

1.809

1.809

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

183

183

Divers

230

247

247

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateurkunst
en kleine culturele instellingen

246

246

Divers

225

225

225

Cultuurcluster

Beheerconstructie

ASV/begrotingssubsidie

31

31

1.518

1.712

1.712

Overig kunst en cultuur

Overig

ASV/begrotingssubsidie

21

21

Grote Weiver

0

0

0

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen

Subsidieregeling Evenementen
Zaanstad 2009

325

325

Divers

325

325

325

17.926

17.926

19.499

19.693

19.685

4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidiereg. Instandhouding
Erfgoed Zaanstad 2012

258

258

Divers

258

258

258

GAF

Stimuleren van woningeigenaren om funderingsonderzoek te laten verrichten

Subsidieregeling funderings-
onderzoek

256

256

Divers

256

237

237

514

514

514

495

495

6 Beheer buitenruimte

Groen & speelplaatsen

Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

79

79

Stg. Wilhelminapark

79

79

79

Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

188

188

Stg. Zaanse Schans

188

188

188

Bijdragen aan het onderhoud van Agathepark

ASV/begrotingssubsidie

7

7

Stg. Agathepark

7

7

7

Begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

47

47

47

47

47

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie

ASV/begrotingssubsidie

486

486

Stg. Natuur- en Milieueducatie

486

406

406

Stg. Natuur- en Milieueducatie / natuur-milieucentrum

ASV/begrotingssubsidie

29

29

Stg. Natuur- en Milieueducatie

29

29

29

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

6

6

Stg. Natuur- en Milieueducatie

6

6

6

842

842

842

762

762

7 Veiligheid en handhaving

Openbare orde en veiligheid

Voorkomen en bestrijden van discriminatie

ASV/begrotingssubsidie

119

119

Bureau discriminatiezaken ZW

119

119

119

Totalen

35.978

35.978

37.123

36.692

35.126