Omschrijving

AR / BR

Classificatie

Boekwaarde ultimo 2016

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2017

Toevoeging 2018

Onttrekking 2018

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2018

Mutatie 2019

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2021

Algemene reserve Sociaal

AR

A2

3.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herindicatie 2015

BR

B1

955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 01 Jeugd en zorg

4.105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve Sociaal

AR

A2

2.789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Risicobuffer BUIG

BR

B2

0

4.519

0

-3.930

589

-1.010

-421

360

-61

-140

-201

Herstructureringskosten Baanstede

BR

B1

1.652

1.652

0

0

1.652

0

1.652

0

1.652

0

1.652

Regionaal werkbedrijf

BR

B2

778

778

0

0

778

0

778

0

778

0

778

Werkgelegenheidsprojecten

BR

A2

1.789

1.068

0

-377

690

-176

514

-25

489

0

489

Totaal 02 Werk, inkomen en economie

7.009

8.017

0

-4.308

3.709

-1.186

2.522

335

2.857

-140

2.717

Nieuwkomers

BR

B2

1.267

665

0

-100

565

0

565

0

565

0

565

Inrichting Cultuurcluster

BR

B2

990

990

0

0

990

-990

0

0

0

0

0

Jongerencentrum Assendelft

BR

B1

120

120

0

-11

109

-11

99

-11

88

-11

78

Fonds Beeldende Kunst

BR

B3

180

180

0

0

180

0

180

0

180

0

180

Popactiviteiten "De FluX"

BR

A2

208

208

0

0

208

0

208

0

208

0

208

Buurt Sportcoaches

BR

B2

177

177

0

0

177

0

177

0

177

0

177

Combinatiefuncties

BR

B2

927

927

0

0

927

0

927

0

927

0

927

Sport a fonds perdu

BR

B2

4.433

3.842

0

-328

3.515

-348

3.167

-364

2.803

-345

2.457

WAP Poelenburg

BR

B2

982

597

0

-385

212

-100

112

0

112

0

112

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

B1

114

76

0

-38

38

-38

0

0

0

0

0

Dekking Kapitaallasten*

BR

C1

0

5.352

11.287

0

16.639

2.846

19.485

3.320

22.805

234

23.039

Investeringsfonds*

BR

A2

0

-5.352

374

-11.287

-16.265

-3.196

-19.461

-3.320

-22.781

-234

-23.015

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

9.396

7.780

11.661

-12.148

7.293

-1.836

5.457

-375

5.082

-356

4.726

Algemene reserve grondzaken

AR

A2

9.673

9.824

127

-68

9.884

-44

9.840

12

9.853

-52

9.801

De Fabriek (voorm ISV)

BR

C1

100

90

0

-10

80

-10

70

-10

60

-10

50

Invoering Omgevingswet

BR

B1

0

1.700

0

-300

1.400

-600

800

-500

300

-300

0

Synagoge Zaandam

BR

B1

300

300

0

0

300

0

300

0

300

0

300

Zijkanaal D kadevoorzieningen

BR

B2

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zaanverbinding

BR

A2

185

185

0

0

185

0

185

0

185

0

185

Noorderwelf

BR

B1

22

2

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

Cofinanciering Hembrugterrein

BR

A2

381

10

0

0

10

0

10

0

10

0

10

Hembrugterrein (Van Geel)

BR

B1

327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRI-Egalisatie

BR

B2

687

259

0

0

259

0

259

0

259

0

259

Infrastructurele werken

BR

B1

6.034

266

428

-387

307

201

509

-82

427

-80

347

Dekking Kapitaallasten*

BR

C1

0

450

1.695

0

2.145

888

3.033

0

3.033

0

3.033

Investeringsfonds*

BR

A2

0

-1.492

130

-4.245

-5.607

-2.988

-8.595

120

-8.475

-20

-8.495

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

17.821

11.595

2.381

-5.011

8.964

-2.553

6.411

-459

5.952

-462

5.490

Bodembeheer

BR

B2

8.506

10.096

2.740

-1.424

11.412

129

11.542

-912

10.630

-4.353

6.277

Duurzaamheidfonds

BR

B2

4.348

2.902

0

-950

1.952

-1.075

877

-950

-73

0

-73

Klimaatprogramma

BR

B1

250

125

0

-125

0

0

0

0

0

0

0

Luchtkwaliteit

BR

B2

240

240

0

0

240

0

240

0

240

0

240

ZMOP2 Fonds Fysiek

BR

B2

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid

13.541

13.363

2.740

-2.499

13.604

-946

12.659

-1.862

10.797

-4.353

6.444

Herplant bomen

BR

B1

125

100

0

0

100

0

100

0

100

0

100

Openbare Ruimte

BR

B2

1.797

1.446

0

-350

1.096

-350

745

-350

395

-350

44

GAF

BR

B1

654

654

0

0

654

0

654

0

654

0

654

Investeringsfonds*

BR

A2

0

-800

0

0

-800

0

-800

0

-800

0

-800

Totaal 06 Beheer buitenruimte

2.575

1.400

0

-350

1.049

-350

699

-350

349

-350

-2

Facilitair groot onderhoud

BR

B1

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwe informatiesystemen

BR

B1

248

248

0

0

248

0

248

0

248

0

248

Nieuw Stadhuis

BR

C1

114

1.594

0

-574

1.019

-510

510

-510

0

0

0

Wachtgelden bestuur

BR

A1

525

700

175

-875

0

175

175

175

350

175

525

Inrichting Nieuw Stadhuis

BR

C1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 08 Burger en Bestuur

1.270

2.541

175

-1.449

1.267

-335

932

-335

598

175

773

Algemene reserve

AR

A2

6.562

7.861

0

0

7.861

0

7.861

0

7.861

0

7.861

Nog te bestemmen JR

BR

A2

14.132

5.626

2.001

-5.912

1.714

-1.459

256

343

599

918

1.516

Investeringsfonds*

BR

A2

41.104

43.971

3.926

0

47.897

13.526

61.423

5.470

66.893

5.470

72.363

Transformatiefonds*

BR

A2

0

9.520

9.410

0

18.930

9.095

28.025

8.780

36.805

8.460

45.265

Dekking Kapitaallasten*

BR

C1

0

0

0

-158

-158

-411

-569

-806

-1.375

-942

-2.317

Totaal 09 Financiën

61.797

66.978

15.337

-6.070

76.244

20.751

96.996

13.787

110.782

13.905

124.688

Eindtotaal

117.514

111.673

32.294

-31.836

112.131

13.545

125.676

10.740

136.416

8.419

144.835

* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze begroting zijn opgenomen.
In de presentatie is het investeringsfonds en de reserve dekking kapitaallasten per programma gesplitst om aansluiting te houden met de gemuteerde bedragen die zijn opgenomen in de programma’s.

De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.

Op de website is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2017 en verder.

Classificatie:
A1    Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2    Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1    Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2    Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3    Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1    In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.