Prognose balans (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

  743.263

796.256

818.276

842.909

Financiële vaste activa

60.055

58.587

55.608

54.119

Vlottende activa

Voorraden

21.961

33.768

26.142

20.487

Eigen Vermogen

Algemene reserve

17.745

17.701

17.713

17.660

Bestemmingsreserve

94.639

108.168

118.836

127.247

Vreemd vermogen

Voorzieningen

27.383

29.566

32.120

34.464

Vaste schulden

554.313

567.032

552.729

541.904

Vlottende passiva

Werkkapitaal

131.199

166.144

178.628

196.240

Saldo

0

0

0

0

EMU-saldo

Exploitatiesaldo voor onttrekkingen & dotaties reserves

458

13.545

10.740

8.419

Afschrijvingen

24.229

26.221

28.352

29.967

Bruto dotaties aan voorzieningen

0

0

0

0

Investeringen die worden geactiveerd

100.297

79.214

50.372

54.600

Totaal EMU-saldo

-75.610

-39.448

-11.280

-16.214

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het geprognosticeerde EMU-saldo voor Zaanstad voor 2018 komt uit op
€ - 75,6 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 75,6 miljoen groter zijn de inkomsten.

Conform wijziging van de BBV bevat de meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen. De posten om het EMU-saldo te kunnen bepalen maken onderdeel van de prognosebalans.

  • Het exploitatiesaldo is afgeleid vanuit huidige verwachting mutaties in de reserves
  • De mutatie materiële vaste activa bestaat uit investeringen gecorrigeerd voor afschrijvingen
  • Bruto dotatie aan de voorzieningen komt overeen met de mutatie op de voorzieningen

De investeringen die worden geactiveerd, zoals opgenomen in het EMU-saldo zijn lager dan in de bijlage investeringen. Conform de werkwijze op treasury wordt op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren uitgegaan van een lagere realisatiegraad dan begroot.