Exploitatie

Begroting lasten primitief 2018

Begroting baten primitief 2018

Begroting saldo primitief 2018

Begroting saldo primitief 2019

Begroting saldo primitief 2020

Begroting saldo primitief 2021

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

5.557

-33

5.524

5.495

5.448

5.433

Gezond leven

2.708

-33

2.675

2.648

2.621

2.621

Kracht van de wijkbewoners

27.993

-120

27.873

27.494

27.496

27.496

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

35.743

-155

35.588

36.410

37.429

38.566

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

32.629

-2.922

29.706

29.612

29.679

29.781

Uitvoeren armoedebeleid

10.598

-668

9.930

9.813

9.788

9.788

Totaal programma

115.228

-3.931

111.297

111.472

112.462

113.685

Werk, inkomen en economie

Vestigingsklimaat bedrijven

1.940

-4

1.936

1.853

1.690

1.657

Rechtmatige inkomensverstrekking

64.591

-54.980

9.611

8.039

6.624

5.621

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

4.908

0

4.908

5.104

5.831

5.308

Organiseren van beschut werk

10.008

0

10.008

9.582

9.050

8.834

Toerisme bevorderen

283

0

283

250

246

246

Iets terug doen voor uitkering

386

0

386

386

386

386

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

109

0

109

108

108

108

Totaal programma

82.224

-54.984

27.240

25.322

23.934

22.160

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

10.425

-5.537

4.888

4.890

4.195

4.265

Onderwijsklimaat

14.089

-530

13.559

14.723

14.693

15.325

Maatschappelijke initiatieven

2.003

-1

2.002

1.673

1.571

1.571

Verzelfstandiging buurthuizen

973

-7

965

944

951

1.030

Actieve (sport)verenigingen

565

0

565

558

544

544

Sportvoorzieningen

7.693

1.491

9.185

9.626

9.725

9.764

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

11.081

-1

11.080

12.639

12.573

12.340

Multicultureel samenleven

828

-593

235

235

235

235

Totaal programma

47.657

-5.178

42.479

45.289

44.488

45.075

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

836

-3

833

846

834

828

Gedifferentieerde aanpak (RO)

2.401

-107

2.294

2.541

2.320

2.115

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

623

-2

620

606

604

599

Woningvoorraad

864

-19

845

843

833

826

Parkeermogelijkheden

1.172

-3.081

-1.909

-1.961

-1.932

-1.942

Bevorderen doorstroming

1.392

-4

1.389

1.508

1.535

1.526

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

11.384

-9.773

1.610

1.884

1.537

1.534

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

41.846

-41.725

121

-257

-151

52

Gebiedsontwikkeling beleid

3.773

-41

3.732

3.546

3.482

3.466

MAAK.Zaanstad

1.618

0

1.618

878

978

978

Funderingsrisico's en herstel

3.609

-27

3.582

3.382

1.151

1.151

Totaal programma

69.519

-54.783

14.736

13.816

11.193

11.132

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

138

0

138

138

138

138

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

16.542

-19.611

-3.069

-3.066

-3.071

-3.072

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

1.125

0

1.125

1.124

1.124

824

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

5.665

-16

5.649

6.562

7.552

8.317

Uitvoeren grondstoffenplan

70

0

69

71

70

94

Totaal programma

23.540

-19.628

3.912

4.829

5.813

6.302

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

466

-1

465

465

465

464

Beheer en onderhoud openbare ruimte

21.354

-668

20.685

21.166

21.640

22.055

Markten

212

-267

-55

-59

-59

-59

Onderhoud riolering

7.428

-21.967

-14.540

-14.963

-14.917

-15.151

Begraven en begraafplaatsen

775

-1.169

-394

-386

-402

-404

Vervanging in de openbare ruimte

3.349

0

3.349

4.538

5.875

6.738

Vervanging riolering

11.580

0

11.580

12.041

11.935

12.268

Kermissen

41

-108

-66

-68

-68

-68

Natuur- en milieueducatie

522

0

522

534

454

454

Totaal programma

45.727

-24.181

21.547

23.269

24.923

26.296

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

735

0

735

735

615

615

Ramp- en crisisbestrijding

12.823

0

12.823

12.829

12.852

12.876

Openbare orde

689

0

689

688

627

553

Uitvoeren handhavingsprogramma

4.356

-671

3.685

3.498

3.497

3.496

Toezicht op vaarwegen

785

-829

-45

-76

-76

-76

Bediening bruggen en sluizen

978

0

978

919

919

919

Totaal programma

20.365

-1.501

18.864

18.592

18.434

18.383

Burger en bestuur

Digitaal behandelen van vergunningen

5.301

-6.335

-1.034

-1.065

-1.123

-1.123

Digitaal behandelen van aanvragen

3.818

-3.016

801

801

801

801

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

996

0

996

996

996

996

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

894

-35

859

859

859

859

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

43.133

-1.594

41.539

41.056

40.938

40.889

Samen Zaans Evenwicht realiseren

1.269

0

1.269

1.269

1.269

1.269

Transparante besluitvorming en informatie

1.369

0

1.369

1.369

1.369

1.369

Verminderen regeldruk

1.725

-77

1.648

1.648

1.648

1.648

B&W

2.999

0

2.999

2.149

2.151

2.153

Gemeenteraad

1.555

0

1.555

1.521

1.521

1.521

Griffie

616

0

616

616

616

616

Organisatie financiële processen

3.573

0

3.573

3.573

3.573

3.573

Totaal programma

67.248

-11.057

56.191

54.793

54.619

54.572

Financiën

Gemeentefonds

0

-254.029

-254.029

-256.440

-258.234

-257.067

Lokale heffingen

49

-1.949

-1.900

-1.951

-1.951

-1.951

Algemene dekkingsmiddelen

9

-906

-896

-897

-897

-897

Onvoorzien

101

-51

50

-8.050

50

50

Saldo kostenplaatsen

117

0

117

117

93

86

Saldo financieringsfunctie

-1.742

-6.268

-8.010

-11.233

-12.932

-13.509

Innen lokale belastingen en heffingen

2.862

-35.249

-32.387

-32.804

-33.069

-33.069

Organisatie financiële processen

333

0

333

333

333

333

Totaal programma

1.729

-298.452

-296.724

-310.926

-306.607

-306.024

Saldo van baten en lasten

473.236

-473.694

-458

-13.545

-10.740

-8.419

Reserves

Begroting toevoegingen primitief 2018

Begroting onttrekkingen primitief 2018

Begroting saldo primitief 2018

Begroting saldo primitief 2019

Begroting saldo primitief 2020

Begroting saldo primitief 2021

Werk, inkomen en economie

Rechtmatige inkomensverstrekking

0

-3.930

-3.930

-1.010

360

-140

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

0

-377

-377

-176

-25

0

Totaal programma

0

-4.308

-4.308

-1.186

335

-140

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijsklimaat

7.371

-6.997

374

-350

0

0

Maatschappelijke initiatieven

0

-396

-396

-111

-11

-11

Actieve (sport)verenigingen

0

-38

-38

-38

0

0

Sportvoorzieningen

4.290

-4.618

-328

-348

-364

-345

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

0

0

0

-990

0

0

Multicultureel samenleven

0

-100

-100

0

0

0

Totaal programma

11.661

-12.148

-487

-1.836

-375

-356

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Gedifferentieerde aanpak (RO)

0

-300

-300

-600

-500

-300

Bevorderen doorstroming

1.695

-1.795

-100

-100

-100

-100

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

0

-10

-10

-10

-10

-10

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

686

-806

-121

257

151

-52

Funderingsrisico's en herstel

0

-2.100

-2.100

-2.100

0

0

Totaal programma

2.381

-5.011

-2.631

-2.553

-459

-462

Milieu en duurzaamheid

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

0

-1.075

-1.075

-1.075

-950

0

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

2.740

-1.424

1.317

129

-912

-4.353

Totaal programma

2.740

-2.499

242

-946

-1.862

-4.353

Beheer buitenruimte

Beheer en onderhoud openbare ruimte

0

-350

-350

-350

-350

-350

Totaal programma

0

-350

-350

-350

-350

-350

Burger en bestuur

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

0

-574

-574

-510

-510

0

B&W

175

-875

-700

175

175

175

Totaal programma

175

-1.449

-1.274

-335

-335

175

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen

11.814

-5.912

5.902

8.039

9.570

9.825

Investeringsfonds

3.523

-158

3.365

4.612

4.217

4.081

Onvoorzien

0

0

0

8.100

0

0

Totaal programma

15.337

-6.070

9.266

20.751

13.787

13.905

Saldo van baten en lasten

32.294

-31.836

458

13.545

10.740

8.419

Totaal resultaat

505.530

-505.530

0

0

0

0