Toelichting
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting.

Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:

  • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
  • Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal € 100.000.
  • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal 3 jaar met als doel structurele kosten te dekken.
  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

(bedragen x € 1.000)

Programma

Programma Omschrijving

Exploitatie / Reserve

Baat / Last

2018

2019

2020

2021

02

Werk, inkomen en economie

Exploitatie

Baat

0

0

0

0

Last

850

850

450

0

Reserve

Baat

-4.308

-2.686

-1.165

-140

Last

0

1.500

1.500

0

Totaal

Werk, inkomen en economie

-3.458

-336

785

-140

03

Maatschappelijke voorzieningen

Exploitatie

Baat

-1.123

-872

-872

-350

Last

2.894

4.857

3.576

2.945

Reserve

Baat

-813

-1.438

-364

-345

Last

0

0

0

0

Totaal

Maatschappelijke voorzieningen

959

2.548

2.340

2.249

04

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Exploitatie

Baat

-46.303

-18.970

-23.542

-15.467

Last

44.179

15.977

17.617

9.776

Reserve

Baat

-687

-700

-720

-380

Last

556

326

221

20

Totaal

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

-2.256

-3.367

-6.424

-6.051

05

Milieu- en duurzaamheid

Exploitatie

Last

1.117

2.124

3.133

3.934

Reserve

Baat

-2.499

-3.423

-4.295

-4.353

Last

2.740

2.477

2.433

0

Totaal

Milieu- en duurzaamheid

1.359

1.178

1.271

-418

08

Burger en Bestuur

Exploitatie

Last

906

0

0

0

Reserve

Baat

-875

0

0

0

Totaal

Burger en Bestuur

31

0

0

0

09

Financiën

Exploitatie

Baat

0

-8.100

0

0

Reserve

Baat

-5.912

-4.471

-552

0

Last

2.001

3.013

895

918

Totaal

Financiën

-3.911

-9.559

343

918

Eindtotaal

-7.276

-9.536

-1.685

-3.443

Toelichting per programma
Programma 02 Werk, inkomen en economie

De komende jaren worden onttrekkingen uit de reserves Risicobuffer BUIG en het Werkgelegenheidsproject gedaan om extra inzet te kunnen geven aan deze projecten en uitvoering te geven aan amendement O.

Programma 03 Maatschappelijke voorzieningen
De baten en lasten in de exploitatie betreffen de aflopende Rijksbijdrage Nieuwkomers € 0,6 miljoen.
De incidentele lasten voor investeringen in de Inverdan school, de OSB Saendelft, WAP Poelenburg en het sportpark de Omzoom worden deels gedekt met onttrekkingen uit reserves.

Programma 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling
Vanuit diverse bronnen wordt in 2018 € 46 miljoen ontvangen om projecten op gebiedsontwikkeling uit te kunnen voeren (Noordzeekanaal, ZaanIJ, Noorderwelf, Noordwest, Zuidoost, MAAK.Zaanstad).
Het plan van aanpak ter verbetering van de bestaande woningvoorraad (baten en lasten) € 2,25 miljoen wordt de komende jaren opgepakt.

Programma 05 Milieu- en duurzaamheid
De uitvoering van de Zaanse Energie Agenda wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Duurzaamheidsfonds. De oplopende lasten worden geraamd voor de uitvoering de Ruimtelijke Milieuvisie.

Programma 08 Burger en Bestuur

De baat en last 2018 heeft betrekking op de wachtgelden van het bestuur. Daarnaast is een last van € 31.000 opgenomen als gevolg van amendement O.

Programma 09 Financiën

In 2019 wordt de subsidie voor de spoorweg-overbouwing verwacht. De overige baat en last in de reserve hebben betrekking op de sluitpost voor de begroting.