Taakveld

Begroting lasten 2018

Begroting baten 2018

Begroting saldo 2018

0.1 - Bestuur                       

4.554

0

4.554

0.10 - Mutaties reserves             

32.294

-31.836

489

0.2 - Burgerzaken                   

4.872

-3.016

1.856

0.3 - Beheer ov. gebouwen en gronden

11.184

-9.773

1.411

0.4 - Overhead                      

56.121

-1.693

54.429

0.5 - Treasury                      

-1.637

-6.272

-7.910

0.61 - OZB woningen                  

430

-18.697

-18.268

0.62 - OZB- niet woningen            

2.615

-16.496

-13.881

0.63 - Parkeerbelasting              

61

-2.957

-2.896

0.64 - Belastingen Overig            

59

-2.156

-2.097

0.7 - AU en overige uitk. Gem.fonds

0

-254.029

-254.029

0.8 - Overige baten en lasten       

14

-51

-37

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

12.823

0

12.823

1.2 - Openbare orde en Veiligheid   

4.228

-98

4.130

2.1 - Verkeer, wegen en water       

16.511

-715

15.796

2.2 - Parkeren                      

1.296

-140

1.155

2.4 - Economische Havens en waterw.

3.197

-843

2.354

2.5 - Openbaar vervoer              

0

-14

-14

3.1 - Economische ontwikkeling      

1.493

0

1.493

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

837

-4

834

3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen  

123

-340

-216

3.4 - Economische promotie          

19

-862

-843

4.2 - Onderwijshuisvesting          

13.635

-536

13.099

4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken

12.169

-5.537

6.632

5.1 - Sportbeleid en activering     

1.393

0

1.393

5.2 - Sportaccommodaties            

6.685

1.491

8.376

5.3 - Cultuurpres., -prod. en -part.

6.577

0

6.577

5.4 - Musea                         

1.983

-4

1.979

5.5 - Cultureel erfgoed             

294

0

294

5.6 - Media                         

3.207

0

3.207

5.7 - Openb.groen en recreatie      

9.724

-60

9.663

6.1 - Samenkracht en burgerpart.    

15.317

-730

14.587

6.2 - Wijkteams                     

25.369

-104

25.265

6.3 - Inkomensregelingen            

75.953

-55.580

20.373

6.4 - Begeleide participatie        

11.126

-42

11.084

6.5 - Arbeidsparticipatie           

5.353

0

5.353

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+   

11.096

-152

10.944

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-   

20.017

-2.071

17.946

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+         

16.385

-723

15.662

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-         

12.048

-23

12.025

7.1 - Volksgezondheid               

6.719

-47

6.672

7.2 - Riolering                     

17.800

-21.967

-4.168

7.3 - Afval                         

14.887

-19.612

-4.724

7.4 - Milieubeheer                  

6.928

-16

6.912

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

1.058

-1.194

-136

8.1 - Ruimtelijke Ordening          

4.268

-8

4.260

8.2 - Grondexpl. (niet bedr.terr.)  

42.157

-41.736

421

8.3 - Wonen en bouwen               

12.089

-6.885

5.173

505.530

-505.530

0

Toelichting
Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen sinds de begroting 2017 de “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveldniveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden.

In de nieuwe regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van budgethouders.

De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s, zal bij de verantwoording in de jaarrekening ook als bijlage worden opgenomen.