In het najaar van 2016 heeft de rekenkamer het rapport Zicht op de financiële positie gepubliceerd. Een van de aanbevelingen in het rapport was om de informatie over de financiële positie van de gemeente in een handzaam overzicht te presenteren. In reactie hierop is een eerste uitwerking hiervan te zien op de volgende pagina’s.

De ratio Weerstandscapaciteit zal in 2018 naar verwachting binnen de bandbreedte vallen zoals die op 7 juli 2011 door de gemeenteraad van Zaanstad is vastgesteld (tussen 1,4 en 1,8, zie raadsbesluit 2011/35, reg.nr: 2011/155854).  Cijfers 2017 en 2018 betreffen begrotingscijfers.

De gemeente is voor een groot gedeelte van haar inkomsten afhankelijk van de uitkering gemeentefonds. In deze grafiek wordt de procentuele afhankelijkheid van bijvoorbeeld de Algemene Uitkering gemeentefonds en de gemeentebelastingen weergegeven.

In deze grafiek wordt het procentuele verschil tussen de uitkomst in de jaarrekening en de bij de Najaarsrapportage verwachte uitkomst weergegeven.

Aan de linkerzijde van de grafiek wordt aangegeven hoeveel rente de gemeente de afgelopen jaren heeft betaald en aan de rechterzijde wordt weergegeven wat dan het gewogen gemiddelde rentepercentage is.

In de bijgaande grafiek worden de gemiddelde woonlasten in Zaanstad vergeleken met de gemiddelde woonlasten in de Noord-Hollandse gemeenten en met de hoogste en laagste gemiddelde woonlasten van Nederlandse gemeenten.

Betreft de procentuele verdeling van de gemeentelijke 'belastinginkomsten' naar de belangrijkste onderdelen die negen procent of meer van de inkomsten uitmaken. Het restant wordt onder overige inkomsten weergegeven.

Gemeente Zaanstad heeft 13 gemeenschappelijke regelingen waarvan 4 regelingen in een hoog risico-profiel. 4,2% van de totale begroting van gemeente Zaanstad wordt betaald aan deze 4 regelingen in de vorm van een gemeentelijke bijdrage.

Gemeente Zaanstad heeft 7 privaatrechtelijke verbonden partijen, 5 deelnemingen, 1 stichting en 1 vereniging. 3 deelnemingen kennen een hoog risicoprofiel, van deze partijen wordt het belang en Eigen Vermogen op basis van de jaarrekening 2016 gepresenteerd.

Hoog risicoprofiel

Deelneming

Belang

EV (* 1.000)

BKZ

100%

€ 16.354

RON

33,33%

€ 6.808

HVC

9,07%

€ 89.440