Voorziening Wachtgelden Wethouders

Doel

De voorziening is bedoeld om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De voorziening wordt om de 4 jaar, in het jaar van collegewisseling, gevoed vanuit de reserve wachtgelden (toekomstige) wethouders.

Bestedingsplan

Op basis van actuele betalingsverplichtingen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Toelichting

Per ultimo 2016 bedraagt de voorziening € 750.221.
Bij de jaarrekening is in overleg met de accountant € 599.586 aan de voorziening toegevoegd om deze op het benodigde pijl te brengen om de wachtgelden volledig te kunnen uitkeren.