Algemene Reserve

Doel

De Algemene reserve is specifiek bedoeld als buffer om risico’s zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s van begroting en jaarrekening en fluctuaties in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen;

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De omvang is gekoppeld aan het risicoprofiel van de gemeente Zaanstad, waarbij de toegestane hoogte is genormeerd met behulp van een vastgestelde bandbreedte voor de ratio van het weerstandsvermogen.

Bestedingsplan

Toelichting

Op basis van MPG 17.1 wordt verwacht dat de algemene reserve grondzaken (ARG) eind 2017 de bovengrens van 125% van het benodigde weerstandsvermogen overschrijdt. Er wordt daarom begroot in 2017 1,299 mln over te zetten naar de algemene reserve van de gemeente.
Voor de jaren 2018 en verder zijn nog geen mutaties begroot.