Algemene Reserve Grondbedrijf

Doel

De ARG fungeert enerzijds als een buffer tussen de jaarlijkse algemene middelen van de gemeente en de grondexploitaties en anderzijds als een vereveningsreserve omdat opbrengsten van rendabele plannen worden gebruikt om onrendabele plannen te dekken;

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Mutaties in het weerstandsvermogen hangen samen met veranderingen in risico’s in de plannen.

  • Uit de jaarrekening 2016 bleek dat de ‘Algemene Reserve Grondzaken’ (ARG) hoger uitkwam dan was begroot en dat het risicoprofiel afnam;
  • In de nota Weerstandsvermogen (cf Raadsbesluit 2011) is vermeld dat de tweemaal per jaar - bij de jaarrekening en de begroting - het weerstandsvermogen van grondzaken opnieuw worden berekend maar alleen op basis van de cijfers van de jaarrekening vindt aanvulling of uitname plaats.
  • In het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 17.2 staan cijfers op  basis van de laatste ramingen van de grondexploitaties. De bijgestelde verwachting is dat circa € 3,1 mln. uit de ARG kan vrijvallen.

Bestedingsplan

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het MPG 17.2 en de paragraaf grondbeleid. Hierin staat de raming van de ARG voor de komende jaren meer in detail toegelicht.

Toelichting

Jaarlijks worden de afdrachten uit de ARG bij de jaarrekening bepaald op basis van de berekening van het benodigde weerstandsvermogen en het werkelijk beschikbare weerstandsvermogen waarbij afdrachten worden gedaan als de ARG boven de bovengrens (125%) van het benodigde weerstandsvermogen uitkomt en stortingen uit de algemene middelen noodzakelijk zijn als de ARG onder de 75% daalt;