Reserve Egalisatie Begroting (voorheen Nog te bestemmen jaarrekening 2013)

Doel

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2014 is besloten € 3,4 miljoen toe te voegen aan de reserve ten einde in te zetten voor incidentele knelpunten in de Meerjarenbegroting 2016-2019;

Instelling

2013

Raadsbesluit

Voeding

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2014 is besloten € 3,4 miljoen toe te voegen aan de reserve ten einde in te zetten voor incidentele knelpunten in de Meerjarenbegroting 2016-2019;
Teneinde de begroting in de periode 2017-2020 te egaliseren worden de saldi in de meerjarenbegroting gemuteerd op deze reserve.

Bestedingsplan

Toelichting

Bij de begroting 2017 was het saldo van de meerjarenbegroting 2018-2020 toegevoegd aan de reserve sluitpost begroting. Bij de kadernota 2018 zijn deze bedragen weer onttrokken aan de reserve.