Reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel

Doel

In 2009 is de reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) ingesteld om verbetering van Funderingen woningen te stimuleren;

Instelling

2009

Raadsbesluit

Voeding

Ultimo 2015 zijn in de reserve nog voor € 0,65 miljoen middelen beschikbaar welke ingezet kunnen worden voor risico’s, herstel en vangnetregeling;

Bestedingsplan

In de periode 2018-2021 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.

Toelichting

Op dit moment zijn er verschillende financiële arrangementen in ontwikkeling die kunnen bijdragen aan het voor de woningeigenaar financierbaar maken van het funderingsprobleem.
De reserve GAF zal in die zin benut kunnen worden als dekking voor- en uitwerking van onder andere BKZ-instrumenten het Landelijk Fonds en welke in de loop van 2018 verder worden geconcretiseerd.
Daarnaast kan het incidenteel benut worden voor stadsherstel op micro niveau rondom de opgaaf van MAAK.