Reserve Herplant Bomen

Doel

Het behoud en versterken van de bomenstructuur in Zaanstad.

Voor de herplant van bomen die zijn omgewaaid als gevolg van stormschade of voortkomen uit bouwplanontwikkeling of uit de herinrichting van een wijk of straat. Wanneer herplant op korte termijn, op diezelfde locatie, niet mogelijk is wordt deze reserve ingezet zodat dit op een nader te bepalen moment wel kan.

Instelling

2015

Raadsbesluit

Voeding

Vanuit de afkopen van de herplantplicht of wanneer de herplant jaar overschrijdend wordt gerealiseerd maar wel gedekt uit de voorgaande exploitatie.

Bestedingsplan

Deze is afhankelijk van het bomenbeleidsplan, de daarin opgenomen herplantverplichtingen en de genoemde afkoop van de herplant verplichting. Zolang dit blijft bestaan kan de reserve worden ingezet.

Bestedingsplan en historie

Jaar

Stand 1-1

Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

2015

245.000

245.000

2016

245.000

100.000

220.000

125.000

2017

125.000

25.000

100.000

2018

100.000

100.000

2019

100.000

100.000

Toelichting

Uitgangspunt is dat de stortingen in de reserve binnen 4 jaar tot besteding worden gebracht. In 2016 bedraagt de reserve 245K de verwachte onttrekking is 245K in 2016. In 2016 is er uit het brikstraat 100K gestort, de herplant zal in 2019 plaatsvinden en dus worden onttrokken.
In 2016 is er 220 onttrokken, het restant van dit bedrag 25K wordt in 2017 onttrokken om de onderhoudskosten, van de aanplant in 2016, te dekken.

In 2017 is de verwachting dat het structuurplan Groen en Water zal worden afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Op basis hiervan is het de bedoeling om plannen uit te werken waar de groenstructuren versterkt kunnen worden. De planvorming zal in 2018 gaan plaatsvinden waarna er in 2019 een programma gereed is dat kan worden uitgevoerd.