Reserve Investeringsfonds

Doel

De reserve investeringsfonds is bij de begroting 2010 ingesteld op basis van het collegeprogramma ‘Wederzijds Aanspreekbaar’ met als doel investeringen beter tegen elkaar af te wegen en de financiële beheersing te versterken. De middelen in het fonds worden beschikbaar gesteld voor:

  • Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
  • Infrastructurele projecten;
  • Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet vervangingsinvesteringen of onderhoud betreft.

Instelling

Begroting 2010

Raadsbesluit

Voeding

De voeding van de reserve Investeringsfonds bestaat onder meer uit reserve Infrastructurele werken, Plannen Met Zaanstad (PMZ), verkoop vastgoed en opbrengst abri’s Daarnaast bij de resultaatbestemming van jaarrekeningen kan worden besloten om gelden toe te voegen an de reserve.
Met betrekking tot het afdekken van risico’s gerelateerd aan projecten uit het Investeringsfonds wordt een risicobuffer van € 5 miljoen gehanteerd waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheid over de inkomsten (afdracht grondzaken, verkoop vastgoed) en onzekerheid aan de kant van de kosten (door budgetoverschrijding bij vertraging). Zo wordt voorkomen dat tegenvallers ertoe leiden dat projecten moeten worden gestopt of er bijdragen uit de exploitatie noodzakelijk zijn.

Bestedingsplan

  • Met ingang van 2017 is de BBV gewijzigd waarbij investeringen in maatschappelijk nut verplicht geactiveerd moeten worden waarbij het dan ook niet meer toegestaan investeringen in maatschappelijk nut in het jaar van de kosten volledig uit het fonds te onttrekken;
  • Met ingang van 2017 worden de investeringen met maatschappelijk nut en / of economisch nut die uit het investeringsfonds worden gefinancierd overgeheveld naar een nieuwe reserve kapitaallasten waaruit jaarlijks de afschrijvingslasten van deze investeringen worden gedekt;
  • Teneinde zuiver inzicht te hebben in de vrij besteedbare ruimte binnen het investeringsfonds wordt de onttrekking vanuit het investeringsfonds – en de dotatie aan de reserve kapitaallasten – bij de besluitvorming reeds doorgevoerd;

Toelichting