Reserve Nieuw Stadhuis

Doel

De reserve Nieuw Stadhuis dient ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe stadhuis.

Instelling

Jaarrekening 2010

Raadsbesluit

2014/226026

Voeding

Algemene middelen

Bestedingsplan

Zie doel.

Toelichting

De toegerekende rentelasten ter financiering van de activa worden t/m 2016 berekend op basis van een rekenrente van 3,7%. Met ingang van 2017 is het op basis van de BBV niet meer toegestaan  zonder dat er sprake is van afzonderlijke projectfinanciering af te wijken van het omslagpercentage. Met ingang van 2017 wordt de rekenrente op basis van deze wijziging gesteld op de omslagrente.