Reserve Nieuwe Informatiesystemen

Doel

De beschikbare middelen zijn bedoeld om een versnelling in de digitalisering door te voeren;

Instelling

Begroting 2008

Raadsbesluit

Voeding

Bij de begroting 2008 is de reserve basisregistratie & digitalisering ingesteld met initiële stortingen in 2008 (€ 575.000) en 2009 (€ 425.000);

In 2015 is de reserve basisregistratie & digitalisering bij de Najaarsrapportage omgezet in een  reserve nieuwe informatiesystemen met een saldo ad € 247.528 ultimo 2016.

Bestedingsplan

Er zijn voor 2017 en verder nog geen mutaties voorzien.

Toelichting

De nieuwe reserve is bedoeld ter dekking van de implementatiekosten van de aanschaf of vervanging van informatiesystemen, waarvan de vier onderhanden projecten concreet worden benoemd:

  • Een integraal systeem voor het beheer van de openbare ruimte - het huidige systeem wordt niet meer ondersteund door de leverancier – waarbij vermeld zij dat het ondersteunen van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) verplicht wordt;
  • Vervanging van het personeelssysteem dat sterk verouderd is door een systeem dat medewerkers, managers en HR professionals beter ondersteunt en bespaart op handmatige werkzaamheden;
  • Een systeem voor Contract & Bestelmanagement waarbij de gehele inkoopketen wordt geoptimaliseerd qua rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
  • Een systeem voor documentbeheer en dossiervorming in het kader van digitale duurzaamheid.