Reserve Openbare Ruimte

Doel

De reserve Openbare ruimte is in 2009 ingesteld met als oorspronkelijke doel de kosten m.b.t. het inlopen van onderhoudsachterstanden in de Openbare Ruimte in de periode 2010-2019 te dekken.

Instelling

2009

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • De jaarlijkse onttrekking bedroeg € 4 miljoen op basis waarvan in de periode 2010-2012 een bedrag van € 12 miljoen onttrokken;
  • Bij de begrotingsbehandeling 2012-2015 is besloten tot intensivering van gladheidbestrijding en de jaarlijkse meerkosten (€ 339.000) gedurende 10 jaar (t/m 2021) te onttrekken uit de reserve Openbare Ruimte;
  • In 2012 zijn extra middelen uit de reserve onttrokken voor enerzijds gladheidbestrijding (€ 315.000) en anderzijds voor het baggeren van de Zaan (€ 2 miljoen incidenteel);
  • In de begroting 2013-2016 is als bezuinigingsmaatregel besloten voor een bedrag van € 25 miljoen een eenmalige afboeking te doen op lopende investeringen Openbare Ruimte waarbij het resterende saldo van de reserve beschikbaar bleef om het beleid m.b.t. gladheid voort te zetten;
  • In 2013 is de ontvangen bijdrage van de provincie ad € 115.000 m.b.t. Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) aan de reserve gedoteerd om gedurende een periode van 10 jaar (t/m 2022)  de onderhoudskosten aan DRIS panelen middels een onttrekking uit de reserve te verlichten;
  • De gemeente heeft een instandhoudingsplicht m.b.t. de DRIS panelen gedurende 10 jaar (t/m 2022);
  • De reserve kan ultimo 2022 worden opgeheven.

Toelichting