Reserve Prioritering Ruimtelijke Investering

Doel

  • De reserve Prioritering Ruimtelijke Investeringen is bij de jaarrekening 2011 ingesteld als uitvloeisel van de in 2006 ingestelde reserve Plannen Met Zaanstad (PMZ);
  • Bij de begroting 2011-2014 is besloten het nog niet bestemde bedrag per 01-01-2011  van de reserve PMZ over te hevelen naar het Investeringsfonds;
  • De nieuwe egalisatiereserve PRI wordt alleen gebruikt om apparaatskosten van projecten in voorbereiding te dekken indien de kosten meer bedragen dan het reguliere budget ad € 0,7 miljoen dat in de begroting is opgenomen;

Instelling

2011

Raadsbesluit

Begroting 2011

Voeding

Bestedingsplan

  • In het MPG 16.2 is aangegeven dat in 2016 een extra bedrag van € 516.071 benodigd is uit de reserve  om de apparaatskosten van projecten in voorbereiding te dekken.

Toelichting