Reserve Regionaal Werkbedrijf

Doel

De reserve Regionaal Werkbedrijf is ingesteld door de nog niet bestede middelen - die vanuit de  Algemene Uitkering beschikbaar zijn gesteld voor een regionale taak - te doteren aan de reserve waarmee de middelen beschikbaar blijven voor het Regionaal Werkbedrijf.

Instelling

2015

Raadsbesluit

Najaarsrapportage 2015

Voeding

Geen structurele voeding

Bestedingsplan

Per jaar wordt bij de Narap een voorstel gedaan voor een onttrekking aan de reserve ter grootte van de geprognosticeerde werkelijke kosten van dat jaar.

Toelichting