Reserve Sport fonds a perdu

Doel

De reserve Sport a fonds perdu is in 2007 ingesteld op basis van het collegeprogramma 2006-2010 waarbij eenmalig middelen beschikbaar zijn gesteld voor het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betrof hierbij onder meer:

  • Kapitaallasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden en vervangingsinvesteringen nieuwe kunstgrasvelden;
  • Subsidieregeling kleedkameraccommodaties;
  • Reservering onderhoudsachterstand zwembaden;
  • Bijdragen meerjarige investeringsprojecten (MIP).

Instelling

2007

Raadsbesluit

Voeding

Eenmalige middelen beschikbaar gesteld bij het collegeprogramma 2006-2010

Bestedingsplan

De reserve wordt voor het grootste deel aangewend als dekking voor de kapitaallasten van kunstgrasvelden. Daarnaast worden nog enkele andere zaken hieruit gedekt, waarvan de belangrijkste  zijn: het levensverlengend onderhoud van het  huidige zwembad De Slag en de voorbereidingskosten voor het toekomstige zwembad De Slag.

Toelichting