Reserve Werkgelegenheidsprojecten

Doel

De reserve werkgelegenheidsprojecten is ingesteld - door vanuit het jaarrekeningresultaat 2012 een bedrag ad € 1 miljoen te doteren - met als doel om met de beschikbare middelen de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan met een pakket aan intensiveringsmaatregelen dat kan worden gerubriceerd naar 5 categorieën:

  • Instroombeperkende maatregelen;
  • Intensivering handhaving (voorkoming misbruik);
  • Aanbodversterking van de mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen en onvoldoende aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt;
  • Maatregelen die leiden tot meer werk voor mensen in de bijstand;
  • Maatregelen die leiden tot het beter matchen van werkzoekenden met vacatures & werk.

Instelling

2013

Raadsbesluit

Jaarrekening 2012

Voeding

  • Het saldo van de reserve bedroeg ultimo 2016 € 1.789.274;

Bestedingsplan

  • In het kader van de uitvoering van de Strategische Agenda Werkgelegenheid wordt € 233.333 in 2017 en 2018 aan de reserve onttrokken;    
  • De gemeente is gevraagd € 200.000 bij te dragen aan het realiseren van een nieuw informatiepunt bij het bouwen  van de nieuwe sluis in IJmuiden waarbij de jaarlijkse bijdrage ad € 40.000 in de periode 2016-2020 voor € 25.000 uit de reserve wordt gedekt;
  • In de periode 2016-2019 wordt jaarlijks in het kader van de uitvoering ESF subsidies € 88.107 uit de reserve onttrokken.

Toelichting