Riolen bijdr. toekomstige verv. invest.

Doel

Voorziening voor (gedeeltelijke) dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering

Instelling

2017

Raadsbesluit

begroting 2017-2020 tariefvoorstellen Riolering 2017

Voeding

Egalisatievoorziening riolering

Bestedingsplan

Toelichting

Op basis van berekende scenario's zijn geen tarief stijging nodig. Hiervoor zal een ‘voorziening voor bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen’ (BBV artikel 44, lid 1d.) moeten worden aangelegd die gebruikt wordt voor (gedeeltelijke) dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering
Om dit mogelijk te maken is voorgesteld om in 2017 € 6 miljoen vanuit de egalisatiereserve riolering te doteren aan deze nieuwe voorziening. De kapitaallasten van de nieuwe rioolvervangingen worden lager door € 6 miljoen in 2017 te onttrekken uit deze nieuwe voorziening.